Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

4. Mezinárodní odborný seminář - Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav

Ohlédnutí za Myslivnou 2007.

Ing. Petr Holeček, Aero Vodochody, a.s.

Ve dnech 21. - 22. 11. 2007 se v rozsáhlých prostorách hotelu Myslivna v Brně uskutečnilo již tradiční setkání pracovníkù povrchových úprav s mezinárodní účastí. Tento seminář byl již čtvrtým úspěšným navázáním na minulé ročníky. Pravidelní účastníci mají tento seminář zažitý jaké navázání na semináře konané v malebné jihomoravské obci Èejkovice na tamní historické Tvrzi.

Každý z účastníkù semináře sdružující pracovníky z oboru povrchových úprav měl možnost vyslechnout řadu nových informací z oboru. Někteří účastníci, kteří projevili zájem o prezentaci, dostali prostor v podobě krátké prezentace, kde mohli ostatním kolegùm z oboru prezentovat své dovednosti, postřehy či zlepšení. Další možností zviditelnění byla možnost vystavení a předvedení svých výrobkù v prostorech hotelu Myslivna v podobě prezentačního místa. Jako tradičně k této akci, tak i letos byl vydán sborník v reprezentativní podobě formátu A4. Sborník obsahoval 32 příspěvkù a 30 prezentací firem z oboru povrchových úprav.

Tato akce se uskutečnila pod patronací Centra pro povrchové úpravy.

Odborným garantem celé akce byl Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.

Vše vypuklo v den 21. listopadu, kdy pro zaregistrované účastníky začal v 9 hodin pestrý program přednášek. V prvém dnu jich bylo připraveno devět. Jako tradičně zahájení semináře bylo ve znamení úvodního slova garanta celé akce - Doc. Ing. Viktora Kreibicha, CSc. Po krátkém zahájení začal blok dopoledních přednášek, který odstartovala přednáška pana Ing. Thürnera na téma Harmonogram povinností v životním prostředí. Tento blok končil ve 13 hodin, kdy byla přestávka na společný oběd v hotelové restauraci. Mnozí účastníci volný čas využili též k ubytování. Druhý blok přednášek v prvém dnu byl zahájen ve 14 hodin.

V 18 hodin byla ukončena poslední přednáška prvního dne a následovalo malé zpestření programu semináře v podobě slavnostního večera.. Zde byla pro účastníky připravena slavnostní večeře. Následoval komponovaný večer skládající se z vystoupení čtveřice rùznorodých představení konající se v prostorách velkého sálu. Vystoupení se skládalo ze zpěvu vokálního chlapeckého sboru z Sextet, dále z vystoupení kapely Paradox. Překvapením večera bylo vystoupení dvou tanečníkù Dancing Crackers prezentující moderní styl tance nazvaný Break dance. Největší úspěch ale asi sklidilo vystoupení historického šermu v podání spolku Zubři - šermířské divadlo. Alternativní scéna byla připravena v hotelové restauraci s tradičním posezením u cimbálu, kde již nestor těchto seminářù - pán Klobáska hrál k poslechu i k tanci tradiční moravské lidové písně. Nechyběla ani kvalitní vína a bohaté lahùdky a speciality v podání hotelu Myslivna. Tento slavnostní večer se stal místem neformálního seznámení jednotlivých účastníkù akce, kde měli příležitost si popovídat jak s přednášejícími o jejich příspěvcích, tak se zástupci přítomných firem a navázat tak nově možné spolupráce firem či dohodnout i budoucí spolupráci. Zábava se neomezovala jen na obchodní témata. Mnozí z účastníkù se nechali zlákat tóny cimbálu a společnými silami si zanotovali oblíbené písně. Pro klidné popovídání s novými přáteli posloužily rozlehlé chodby a kuloáry hotelu.

Druhý den odstartoval dalším blokem přednášek v 8:30 hodin. I když mnozí toho příliš nenaspali, s chutí si přišli vyslechnout své kolegy s dalšími odbornými přednáškami. Na konci tohoto bloku následovalo závěrečné slovo Doc. Ing. Viktora Kreibicha,Csc., který celý seminář slavnostně zakončil zhodnocením akce, poděkováním všem přednášejícím a posluchačùm a samozřejmě pozváním na další, tentokrát již jubilejní 5. odborný seminář a setkání pracovníkù tohoto oboru v listopadu 2008.

Seminář měl i letos vysokou úroveò. Více jak sto osmdesát účastníkù z jednotlivých firem z Èech i ze Slovenska díky této akci získala rychlým zpùsobem kvalitní informace týkající se vývoje oboru povrchových úprav. Přátelská atmosféra a dobrá úroveò znamenaly dobře investovaný čas i přínos do podnikání a k cestě za úspěchem. Na příští setkání povrchářù v Myslivně se již pořadatelé připravují. Tak tedy nashledanou v listopadu 2008 v Brně.

Program semináře

21. listopadu 2007

stažení seminaře v pdf

9:00 Zahájení semináře
Viktor Kreibich
9:10 HARMONOGRAM POVINNOSTÍ V ŽP
Marek Thürner - poradenství v oblasti životního prostředí
9:30 STÁLOBAREVNOST CHROMÁTOVÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV NA ZINKOVANÝCH POVLACÍCH
Ing. Miroslav Valeš, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc., FS ÈVUT v Praze, Ústav strojírenské technologie
9:50 ÚVOD DO PROBLEMATIKY MÌØENÍ BAREV
Stanislav Šulla, - X-Rite
10:10 JAK VZNIKÁ NOVÝ PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
Ing. Miroslava Manýrová - LECOM LEDEÈ, a.s.
10:30 Přestávka
11:20 CYKLICKÉ KOROZNÍ TESTY A KONTROLA JAKOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV
Herrmann František, Schiller Marek, SYNPO a. s., Pardubice
11:40 HODNOCENÍ TVRDOSTI ORGANICKÝCH POVLAKÙ
Ing. Jaroslava Benešová, SVÚOM s. r. o.
12:00 PØEHLED NEJÈASTÌJŠÍCH ZÁVAD PØI NANÁŠENÍ PRÁŠKOVÝCH BAREV A ZPÙSOBY JEJICH ODSTRANÌNÍ
Chvojková Evženie, DK lakovny, s.r.o.
12:20 ÚPRAVA POVRCHU PØED GALVANICKÝM POKOVENÍM.
Miloslav Rozmánek - EKOCHEM-PPÚ s.r.o.
12:40 JAK BOJOVAT PROTI OPOTØEBENÍ POVRCHU
Polymerní směsi Loctite® Nordbak®
Jan Zdražil, Henkel ÈR spol. s r.o., Adhesive Industry Loctite
13:00 Oběd
14:00 NOVÉ LASEROVÉ KONFOKÁLNÍ MIKROSKOPY PRO MATERIÁLOVÝ VÝZKUM - LEXT OLS 3100 (UV) A LEXT 3000 (IR)
Ing. Karel Jiřikovský, OLYMPUS C&S s.r.o.
14:20 NEELEKTROLYTICKY VYLUÈOVANÉ POVLAKY S MIKROLAMELAMI ZINKU TECHNOLOGIE
DELTA MKS
Boháček Jiří, SVUM-CZ, s.r.o.
14:40 TVORBA MODELÙ PRO GALVANOPLASTICKOU VÝROBU FOREM VE F. KAPA ZLÍN SPOL. S R.O.
Ing. Jiří Stoklásek, Kapa Zlín, spol. s r.o
15:00 TORBO® - SYSTÉMY NA TRYSKÁNÍ ZVLHÈENÝM ABRAZIVEM
Ing. Ladislav Janča dsts
15:20 NEUTRÁLNÍ MOØENÍ - NOVACLEAN N
Ing. Eduard Michna, AIG - Surface Treatment, Henkel ÈR, spol s.r.o.
15:45 Přestávka
16:00 VÝHODY VYUŽITÍ METODY PACVD PRO POVLAKOVÁNÍ NÁSTROJÙ
ADVANTAGE OF USAGE PACVD METHOD FOR TOOLS COATING
M. Fajkus, VÚHŽ a.s.
16:20 VYUŽITÍ SVÍÈKOVÝCH FILTRAÈNÍCH VLOŽEK PP EKOFIL, FILTRAÈNÍCH TKANIN A OCHRANNÝCH OBLEKÙ OPO V GALVANIZOVNÁCH.
Ing. Vladimír Dušek, Spolsin, spol. s r.o.
16:40 NOVÝ POSITEST AT-D PRO ZKOUŠKY PØILNAVOSTI
Jakub Kreps - TSI Systém s.r.o.
17:00 ORGANICKÁ ROZPOUŠTÌDLA A MOŽNOSTI JEJICH ZPRACOVÁNÍ
Ing. Michaela Šišperová, GAMIN s. r. o.
17:20 TVRDÁ ANODICKÁ OXIDACE
Ing. Tomáš Fiala, Èvut v Praze, Fakulta strojní
17:40 PROFINTECH 2008
Petr Maliòák, Veletrhy Brno a.s.
19:00 Slavnostní večer

Program semináře

22. listopadu 2007

8:30 ØÍZENÁ KAPALINOVÁ IONTOVÁ KARBONITRIDACE JAKO ALTERNATIVA KE GALVANICKÉMU POKOVOVÁNÍ
Dr. Joachim Boßlet, Durferrit GmbH, Mannheim, Německo
Ing. Jan Gerstenberger, EXPROHEF-CZ s.r.o., Praha
8:50 JEDNA HODNOTA NESTAÈÍ…
(Krátká polemika o rùzných zpùsobech měření povlakù)
Ing. Vladimír Hrazdil, MTH Hrazdil,s.r.o., Brno
9:10 PROBLEMATIKA VYUŽÍVÁNÍ KLASICKÝCH OBRAZIV PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Josef Zíma, ABRASIV,a.s., Mladá Boleslav
9:30 PØÍÈINY A DÙSLEDKY NEVHODNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV
SELHÁVÁNÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV TAHOKOVU
Ing. Lubomír Mindoš - SVÚOM s.r.o.
9:50 APLIKACE PVD NA OŠETØENÍ FOREM PRO VSTØIKOVÁNÍ PLASTÙ A LITÍ AL
Hervé Delorme, Exprohef, Andrezieux.Boutheon, Francie
Ing. Jan Gerstenberger, EXPROHEF-CZ s.r.o., Praha
10:10 STUDIUM POVLAKU ŽÁROVÉHO ZINKU NA MIKROLEGOVANÉ OCELI S355MC
Ing.Libor Èerný, Ph.D.1,2), Ing.Radim Pachlopník1), Radim Žídek1)
1) ArcelorMittal Ostrava a. s., Èeská republika
2) Asociace českých zinkoven
1O:30 Přestávka
11:00 APLIKACE POVRCHOVÝCH ÚPRAV NA SOUÈÁSTI VALIVÝCH A KLUZNÝCH LOŽISEK
Ing. Jan Sichler - ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Brno
Ing. Vratislav Hlaváček, CSc. - SVÚM a.s. Praha
11:20 PØÍSTUP TECHNICKÉ NORMALIZACE K PROBLEMATICE PROGRESIVNÍCH TECHNOLOGII POVRCHOVÝCH ÚPRAV
Jaroslav Skopal, Èeský normalizační institut
11:40 NAPÁJECÍ ZDROJE V GALVANOTECHNICE A NANÁŠENÍ OCHRANNÝCH VRSTEV
Ing. Vlastimil Vrátný, DEHOR-elspec. Litínov s.r.o.
12:00 ANTIBAKTERIÁLNÍ BARVA PULVER
Jindřich Mudřík, distributor práškových barev Pulver
12:20 Zakončení semináře
Viktor Kreibich
Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest