Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Odborný seminář KVALITA VE VÝROBÌ (2008)

Ing. Petr Holeček

Krásný slunný aprílový den v malebném jihomoravském městečku Èejkovice přivítal účastníky odborného semináře na téma Kvalita ve výrobě. Na tamní středověké tvrzi ze 13. století přestavěné na krásný hotel Zámek organizátoři z Centra pro povrchové úpravy pro účastníky připravili ve dvou dnech (1. - 2. 4. 2008) soubor odborných informací, týkající se otázek jakosti, legislativy ale i ekologie ve strojírenství a to vše buï formou přednášek nebo formou prezentačních stolků jednotlivých firem.

Pro řadu účastníků toto místo bylo známé z několika ročníků odborného semináře Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav v letech 2002 - 2004 pořádané shodným realizačním týmem. Tento seminář si svojí dlouholetou tradicí našel již své příznivce a své místo v kalendáři akcí dnes již v zažitých prostorech brněnské Myslivny. A tak i pro mnohé návštěvníky byl seminář Kvality ve výrobě milou vzpomínkou na dřívější setkání lidí z branže a nad debatou ze společného oboru nebo nad skleničkou kvalitního Templářského vína.

Mezi 9 - 10 hodinou se účastníci a pořadatelé ujistili, že se nejedná o aprílový žert a tak mohl Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. - garant semináře, v 10 hodin zahájit úvodním slovem běh přednášek. Hned v úvodu zazněl příspěvek od ředitele ÈNI - Ing. Otakara Kunce, CSc. na téma Současné trendy v technické normalizaci. Dopolední běh přednášek tak byl zaměřen na problematiku normalizaci ve strojírenství a legislativu. Odpolední běh přednášek byl ve znamení firem, zabývajících se problematikou kvality a jako dodavatelé zařízení nebo systémů řízení. Své místo na prezentaci zde měly například firmy SVÚOM s.r.o., Olympus C&S s.r.o. a jiní.

Jak se sluší na krásné vinařské městečko, poskytlo účastníkům semináře na konci přednáškového dne exkurzi do blízkých Templářských sklepů, kde byla prohlídka rozsáhlého komplexu podzemních chodeb a tamních krásných dřevěných sudů. I na ochutnávku místního archívu se dostalo a tak mnozí využili i příležitosti zakoupit pro své blízké či sobě jako vzpomínku milý suvenýr v podobě archivního vína. Po exkurzi začal společenský večer v hotelu Zámek při hudebním doprovodu cimbálu v podání Ing. Klobásky, který se stává již nestorem těchto akcí.

V druhém dnu semináře byl připraven dopolední blok přednášek, který by se dal shrnout pod záštitu jednotlivých firem, které představily svůj postoj a zlepšení v systému jakosti. Závěrečnou přednášku měl Ing. Jaromír Manhart z Ministerstva životního prostředí, odbor odpadů/ekologických škod na téma Nakládání s odpady v Èeské republice. Příspěvek měl velký ohlas. Zvedla se zajímavá diskuse nad přístupem státní správy ke strojírenským podnikům a s výhlednou koncepcí co se týče odpadů. Tato prezentace ve skrytu své myšlenky defakto na závěr ukázala smysl vzniku tohoto nového semináře, kdy je zapotřebí konání jiných pojmenovat, oponovat a ve skupině odborníků hledat správné cesty k řešení. Jen tak lze směřovat ke správnému cíli. Zakončení semináře bylo jako tradičně v režii garanta celé akce - Doc. Ing. Viktora Kreibicha, CSc, který poděkoval účastníkům a nabídnul jim pokračování ve vyřknutých tématech, v polemice ale hlavně v rozvíjení si vědomostí v oblasti kvality ve výrobě.

I když seminář není zaměřen pro odborníky pouze z oboru povrchových úprav, povedlo se Centru pro povrchové úpravy uspořádat tématicky velmi zajímavý seminář a vyplnit tak pomyslnou mezeru v široké nabídce odborných akcí. Toto potvrdilo svojí přítomností 75 přihlášených účastníků. Stojí za to poděkovat všem přednášejícím za jejich přínosné příspěvky. Jejich velmi dobrou kvalitu lze hodnotit z trvale velké účasti posluchačů po celou dobu seminář. Za celou akci bych za sebe zmínil pomyslnou trojici příspěvků, které pro mě znamenaly jasný smyl takových akcí a především pak získání nových poznatků, které lze aplikovat v praxi. Prvním takovým příspěvkem bylo Øízení výroby od Ing. Luïka Šofra z firmy Linet Želevčice, kdy nám přiblížil systém monitoringu vytížení výrobních strojů a představil tak firmu patřící ke světové špičce ve výrobě zdravotních postelí. Neméně zajímavým příspěvkem byla Kvalita v provozu podniku od Ing. Kvida Štěpánka z firmy Isolit-Bravo, která zmiòuje, jak důležitá je dobrá komunikace zákazníka a výrobcem nad chápáním výroby, jejími zákonitostmi a s praktickým ohledem nad neshodami a jejich vlivu na funkčnost výrobku. Třetím takovým příspěvkem byl Management rizika od Dr. Ing. Jiřího Marka z TOS Hulín.

Závěrem snad jen: Tak nashledanou 1.4.2009 na druhém ročníku semináře Kvalita ve výrobě.

Seznam přednášek semináře:

Současné trendy v technické normalizaci - Ing. Otakar Kunc, CSc. - ÈNI

Kvalita a udržitelný rozvoj - Ing. Jaroslav Skopal - ÈNI

Hodnocení rizik z pohledu inspekce práce - Ing. Josef Ježdík - Státní úřad inspekce práce

Jakost a legislativa upravující ochranu veřejného zájmu - Ing. Jaroslav Rajlich - Strojírenský zkušební ústav Brno

Management rizik - Dr. Ing. Jiří Marek - TOS Hulín

Personální certifikace - Ing. Hana Paterová, Ph.D. - APC - Certifikační sdružení pro personál

Technická bezpečnost - Dr. Ing. Vladimír Kudělka - TDS Brno - SMS, s.r.o.

Enviromentální politika ve výrobě - RNDr. Zdeněk Suchánek - DHV CR, spol. s.r.o.

Měření a kontrola v oblasti povrchových úprav - Ing. Kateřina Kreislová - SVÚOM s.r.o.

Kvalita v provozu podniku - Ing. Kvido Štěpánek - Isolit-Bravo, spol. s.r.o.

Kvalita a měřící zařízení - Ing. Alena Němečková - Olympus C&S s.r.o.

Nanotechnologie - Dr. František Peterka - VŠCHT, ATG NANOPIN

Přehled a struktura technických norem a legislativních podkladů uplatněných v oblasti povrchových úprav - Ing. Jaroslav Skopal - ÈNI

Počítačová podpora jakosti - Ing. Jaromír Palán - PALSTAT s.r.o.

Současné přístroje pro měření barevnosti a lesku - Miroslav Šofr - NT - Nové technologie s.r.o.

Hodnocení vrstev korozivzdorných ocelí plátovaných výbuchem - Prof. Ing. Vladimír Èíhal, DrSc. - VŠB Ostrava

Nakládání s odpady v Èeské republice - Ing. Jaromír Manhart - Ministerstvo životního prostředí, Odbor odpadů / ekologických škod, Praha.

Jakost povrchu plechů z korozivzdorných ocelí - Ing. Otakar Brenner, CSc. - SVÚM a.s.

Øízení výroby - Ing. Luděk Šofr - Linet Želevčice.

Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest