Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Kurz: Povrchové úpravy ve strojírenství

S možnou certifikací dle Std. – 401 APC – Korozní inženýr

Na základě požadavků technické veřejnosti, především ze strojírenských podniků pořádá Fakulta strojní ČVUT v Praze v roce 2023 dvousemestrové studium „Povrchové úpravy ve strojírenství“.

Cílem tohoto studia je přehlednou formou získat potřebné poznatky z oboru koroze, protikorozních ochran a povrchových úprav, pro všechny zájemce, kteří chtějí pracovat efektivně na základě nejnovějších poznatků a potřebují získat na základě tohoto studia potřebnou kvalifikaci.

Způsobilost získanou na základě tohoto studia, je možno prokázat akreditovanou kvalifikací a certifikací podle standardu APC Std-401/E/01 „Kvalifikace a certifikace pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany“ (Korozní inženýr).

1. Účel a cíle studia

Ve svých pedagogických odborných záměrech je toto studium koncipováno tak, aby získané vědomosti umožnily řešit, pracovníkům v oboru povrchových úprav, nejen běžné aktuální odborné problémy, ale i koncepční a perspektivní otázky na svých pracovištích.

Důraz je kladen na vytvoření uceleného přehledu teoretických a praktických poznatků v souladu s nejnovějšími znalostmi v oboru povrchových úprav, ale i souvisejících disciplínách a předmětech. Koncepce studia vychází z celosvětového dynamického rozvoje tohoto důležitého a průřezového oboru, který svojí úrovní ovlivňuje technickou vyspělost výrobků, jejich kvalitu a životnost.

2. Časový plán

Studium je uspořádáno tak, aby nejdříve byly doplněny znalosti základních předmětů a v návaznosti na tento teoretický základ, je pak koncipována výuka odborných předmětů a specializovaných technologií, týkajících se oboru povrchových úprav.

V prvém semestru je výuka zaměřena na rozšíření odborných znalostí v oblasti strojírenských materiálů, v základech teorie koroze, fyzikální chemii, korozních charakteristikách kovů, volbě materiálů a v korozním zkušebnictví.

Ve druhém semestru je výuka zaměřena na technologie povrchových úprav, kovových i nekovových anorganických povlaků a technologií organických povrchových úprav. Pozornost je věnována předúpravám a čištění povrchů. Postupně jsou probírány technologie galvanického pokovení, pokovení v roztavených kovech i žárovým nástřikem a řada dalších fyzikálních i chemických způsobů povrchových úprav.

Výuka je orientována též na problematiku přístrojové techniky při kontrole a zkušebnictví v oboru povrchových úprav i obecně ve strojírenství.

Zařazeny jsou přednášky o progresivních a ekologicky šetrných strojírenských technologiích v souvislostech s tímto oborem a o zařízení pro povrchové úpravy. Výuka je orientována i na otázky legislativy, norma, ekologie i bezpečnosti práce v tomto oboru.

Studium je dvousemestrové, celkově ve 144 výukových hodinách. Termín zahájení je stanoven na 14.února 2023.

Studium je kombinované s přednáškami, semináři a cvičeními na Fakultě strojní ČVUT v Praze Dejvicích a s exkurzemi na špičkových pracovištích povrchových úprav. Výuka proběhne ve 12 dvoudenních soustředěních s výukou 1x až 2x za měsíc. Výuka v případě omezení vlivem pandemie může částečně probíhat on-line přes MS Teams. Na závěr studia se uskuteční exkurze do vybraných provozů a konzultace ke specializovaným odborným okruhům dle odborného zaměření posluchačů. Podle potřeb a předchozího vzdělání posluchačů je možno studium ukončit vypracováním samostatné závěrečné práce na téma v souladu s požadavky pracoviště posluchače, nebo kvalifikační zkouškou podle standardu APC Std-401 se získáním certifikace – KI „Korozní inženýr“.

3. Objednávající organizace

Organizaci studia zajišťuje Ú 12133 – Ústav strojírenské technologie, Fakulty strojní v rámci celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze. Každý z účastníků si studium hradí individuálně na základě podepsané smlouvy.

4. Materiální zabezpečení studia

Náklady na kurz činí 30.000,- Kč bez DPH pro jednoho posluchače.

Cesty, ubytování a stravování hradí vysílající organizace nebo účastník sám.

Cena za zkoušku a certifikaci dle STD – 401 APC (Korozní inženýr) je cca 13.000,- Kč a není obsažena v ceně kurzu. (informace o certifikaci na www.apccz.cz)

5. Vedení kurzu

Odborný garant:
Ing. Jiří Kuchař, Ph.D., IWE, jiri.kuchar@fs.cvut.cz, 720 108 375
Ing. Jan Kudláček, Ph.D. jan.kudlacek@fs.cvut.cz 605 868 932

Vedoucí studia: Ing. Jiří Kuchař, Ph.D., IWE jiri.kuchar@fs.cvut.cz 720108375

Administrativní záležitosti: Mgr. Tatiana Dolníková tatiana.dolnikova@fs.cvut.cz 224 352 629

Více informací včetně učebních plánů a přihlášky ke všem formám studiu naleznete na těchto odkazech

Povrchové úpravy ve strojírenství (korozní inženýr) - nabídka studia
Povrchové úpravy ve strojírenství (korozní inženýr) - harmonogram studia
Povrchové úpravy ve strojírenství (korozní inženýr) - přihláška

Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest