Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Kurz: Povrchové úpravy ve strojírenství

S možnou certifikací dle Std. – 401 APC – Korozní inženýr

Na základě požadavků technické veřejnosti, především ze strojírenských podniků a na základě doporučení Centra pro povrchové úpravy pořádá Fakulta strojní ČVUT v Praze dvousemestrový kurz „Povrchové úpravy ve strojírenství“.

Cílem tohoto kurzu je přehlednou formou získat potřebné poznatky z oboru koroze a povrchových úprav, pro všechny zájemce, kteří chtějí pracovat efektivně na základě nejnovějších poznatků a potřebují získat na základě tohoto studia potřebnou kvalifikaci.

Způsobilost získanou na základě tohoto studia, je možno prokázat akreditovanou kvalifikací a certifikací podle standardu APC Std-401/E/01 „Kvalifikace a certifikace pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany“ (Korozní inženýr).

1. Účel a cíle kurzu

Ve svých pedagogických záměrech je toto kurz koncipován tak, aby získané vědomosti umožnily řešit, pracovníkům v oboru povrchových úprav, nejen běžné aktuální odborné problémy, ale i koncepční a perspektivní otázky na svých pracovištích.

Důraz je kladen na vytvoření uceleného přehledu teoretických a praktických poznatků v souladu s nejnovějšími znalostmi v oboru povrchových úprav, ale i souvisejících disciplínách a předmětech. Koncepce kurzu vychází z celosvětového dynamického rozvoje tohoto důležitého a průřezového oboru, který svojí úrovní ovlivňuje technickou vyspělost výrobků, jejich kvalitu a životnost.

2. Časový plán

Kurz je uspořádán tak, aby nejdříve byly doplněny znalosti základních předmětů a disciplín, v návaznosti na tento teoretický základ, je pak koncipována výuka odborných předmětů a specializovaných technologií, týkajících se povrchových úprav.

V prvém semestru je výuka zaměřena na rozšíření odborných znalostí v oblasti strojírenských materiálů v základech teorie koroze, fyzikální chemii, korozních charakteristikách kovů, volbě materiálů a koroznímu zkušebnictví.

Ve druhém semestru je výuka zaměřena na jednotlivé technologie povrchových úprav – kovových a nekovových anorganických povlaků a vrstev i technologie organických povrchových úprav. Pozornost je věnována předúpravám povrchů kovů, čištění a konverzním vrstvám. Postupně jsou probírány technologie galvanického pokovení, pokovení žárovým nástřikem i v roztavených kovech a smaltování. Výuka je orientována též na problematiku přístrojové techniky a zkušebnictví v oboru povrchových úprav i obecně ve strojírenství.

Zařazeny jsou přednášky o progresivních strojírenských technologiích v souvislostech s tímto oborem a o zařízení pro povrchové úpravy. Výuka je orientována i na otázky legislativy, ekologie i bezpečnosti práce. Pozornost je věnována normám, legislativě a bezpečnosti práce.

Kurz je dvousemestrový, celkový počet výukových hodin je min 120. Termín zahájení je stanoven na 15. března 2022.

Kurz je kombinovaný s přednáškami a semináři na Fakultě strojní ČVUT v Praze-Dejvicích a s praktickými cvičeními na špičkových pracovištích povrchových úprav formou exkurzí. Výuka proběhne v deseti dvoudenních soustředěních s výukou 1x za měsíc. Na závěr se uskuteční exkurze do vybraných provozů a konzultace k specializovaným odborným okruhům dle zaměření posluchačů. Podle potřeb a předchozího vzdělání posluchačů je možno kurz ukončit absolvováním přednášek, respektive vypracováním samostatné závěrečné práce na téma v souladu s požadavky pracoviště posluchače, nebo kvalifikační zkouškou podle standardu APC Std-401 se získáním certifikátu KI - korozního inženýra.

3. Objednávající organizace

Kurz je organizován na základě požadavků specifikovaných Centrem pro povrchové úpravy na základě potřeb strojírenských podniků a organizací v ČR.

Organizaci kurzu zajišťuje Ú 12133 – Ústav strojírenské technologie, Fakulty strojní v rámci celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze. Každý z účastníků si studium hradí individuálně na základě podepsané smlouvy.

4. Materiální zabezpečení studia

Náklady na kurz činí 30.000,- Kč bez DPH pro jednoho posluchače.

Cesty, ubytování a stravování hradí vysílající organizace nebo účastník sám.

Cena za zkoušku a certifikaci dle STD – 401 APC (Korozního inženýra) je cca 11.000,- Kč a není obsažena

v ceně kurzu. (informace o certifikaci na www.apccz.cz)

5. Vedení kurzu

Vedoucí kurzu: Ing. Jiří Kuchař, Ph.D., IWE, jiri.kuchar@fs.cvut.cz, 720 108 375

Odborný garant: Ing. Jan Kudláček, Ph.D. jan.kudlacek@fs.cvut.cz 605 868 932, doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. viktor.kreibich@fs.cvut.cz 602 341 597

Administrativní záležitosti: Mgr. Tatiana Dolníková tatiana.dolnikova@fs.cvut.cz 224 352 629

Více informací včetně učebních plánů a přihlášky ke všem formám studiu naleznete na těchto odkazech

Povrchové úpravy ve strojírenství (korozní inženýr) - nabídka studia
Povrchové úpravy ve strojírenství (korozní inženýr) - přihláška

Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest