Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Kurz: Povrchové úpravy ve strojírenství

S možnou certifikací dle Std. – 401 APC – Korozní inženýr

Na základě požadavků technické veřejnosti, především ze strojírenských podniků pořádá Fakulta strojní ČVUT v Praze, v rámci programu Celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze dvousemestrové studium „Povrchové úpravy ve strojírenství“.

Cílem tohoto studia je přehlednou formou získat potřebné poznatky z oboru koroze, protikorozních ochran a povrchových úprav, pro všechny zájemce, kteří chtějí pracovat efektivně na základě nejnovějších poznatků a potřebují získat na základě tohoto studia potřebnou kvalifikaci.

Způsobilost získanou na základě tohoto studia, je možno prokázat akreditovanou kvalifikací a certifikací podle standardu APC Std-401/E/01 „Kvalifikace a certifikace pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany“ (Korozní inženýr).

1. Účel a cíle studia

Ve svých pedagogických záměrech je toto studium koncipováno tak, aby získané vědomosti umožnily řešit, pracovníkům v oboru povrchových úprav, nejen běžné aktuální odborné problémy, ale i koncepční a perspektivní otázky na svých pracovištích.

Důraz je kladen na vytvoření uceleného přehledu teoretických a praktických poznatků v souladu s nejnovějšími znalostmi v oboru povrchových úprav, ale i souvisejících disciplínách a předmětech. Koncepce studia vychází z celosvětového dynamického rozvoje tohoto důležitého a průřezového oboru, který svojí úrovní ovlivňuje technickou vyspělost výrobků, jejich kvalitu a životnost.

2. Časový plán

Studium je uspořádáno tak, aby nejdříve byly doplněny znalosti základních předmětů a disciplín, v návaznosti na tento teoretický základ, je pak koncipována výuka odborných předmětů a specializovaných technologií, týkajících se povrchových úprav.

V prvém semestru je výuka zaměřena na rozšíření odborných znalostí v oblasti strojírenských materiálů v základech teorie koroze, fyzikální chemii, korozních charakteristikách kovů, volbě materiálů a koroznímu zkušebnictví.

Ve druhém semestru je výuka zaměřena na jednotlivé technologie povrchových úprav – kovových a nekovových anorganických povlaků a vrstev i technologie organických povrchových úprav. Pozornost je věnována předúpravám povrchů kovů, čištění a konverzním vrstvám. Postupně jsou probírány technologie galvanického pokovení, pokovení žárovým nástřikem i v roztavených kovech a smaltování.

Výuka je orientována též na problematiku přístrojové techniky a zkušebnictví v oboru povrchových úprav i obecně ve strojírenství.

Zařazeny jsou přednášky o progresivních strojírenských technologiích v souvislostech s tímto oborem a o zařízení pro povrchové úpravy. Výuka je orientována i na otázky legislativy, ekologie i bezpečnosti práce. Pozornost je věnována normám, legislativě a bezpečnosti práce.

Studium je dvousemestrové, celkově ve 144 výukových hodinách. Termín zahájení je stanoven na 13. února 2024.

Studium je kombinované s přednáškami, semináři a cvičeními na Fakultě strojní ČVUT v Praze - Dejvicích a s exkurzemi na špičkových pracovištích povrchových úprav. Výuka proběhne ve 12 dvoudenních soustředěních s výukou 1x až 2x za měsíc. Výuka může částečně probíhat on-line přes MS Teams. Na závěr studia se uskuteční exkurze do vybraných provozů a konzultace ke specializovaným odborným okruhům dle odborného zaměření posluchačů. Podle potřeb a předchozího vzdělání posluchačů je možno studium ukončit vypracováním samostatné závěrečné práce na téma v souladu s požadavky pracoviště posluchače, nebo kvalifikační zkouškou podle standardu APC Std-401 se získáním certifikace – KI „Korozní inženýr“.

3. Organizace studia

Organizaci studia zajišťuje Ú 12133 – Ústav strojírenské technologie, Fakulty strojní v rámci celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze. Každý z účastníků si studium hradí individuálně na základě podepsané smlouvy. Ubytování je možné zajistit na vysokoškolských kolejích.

4. Materiální zabezpečení studia

Náklady na studium činí 33.000,- Kč pro jednoho posluchače.

Cesty, ubytování a stravování hradí vysílající organizace nebo účastník sám.

Cena za zkoušku a certifikaci dle STD – 401 APC (Korozního inženýra) je cca 13.000,- Kč a není obsažena v ceně studia. (info o certifikaci na www.apccz.cz)

5. Vedení studia

Odborný garant:
doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. viktor.kreibich@fs.cvut.cz 602 341 597
Ing. Jan Kudláček, Ph.D. jan.kudlacek@fs.cvut.cz 605 868 932

Vedení studia:
Ing. Jan Kudláček, Ph.D. jan.kudlacek@fs.cvut.cz 605 868 932
Ing. Jiří Kuchař, Ph.D., IWE jiri.kuchar@fs.cvut.cz 720 108 375

Administrativní záležitosti:
Mgr. Tatiana Dolníková tatiana.dolnikova@fs.cvut.cz 224 352 629

Více informací včetně učebních plánů a přihlášky ke všem formám studiu naleznete na těchto odkazech

Povrchové úpravy ve strojírenství (korozní inženýr) - nabídka studia
Povrchové úpravy ve strojírenství (korozní inženýr) - harmonogram studia
Povrchové úpravy ve strojírenství (korozní inženýr) - přihláška

Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest